Vedtægter for

Brabrand-Årslev Kogræsser- og Naturplejeforening

1. Navn og hjemsted:

1. 1. Foreningens navn er Brabrand-Aarslev Kogræsser- og Naturplejeforening.
1. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

2. Formål:

2. 1. Foreningens formål er at udføre naturpleje på plejekrævende engarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 langs Brabrand Sø og Aarslev Engsø gennem afgræsning med kreaturer.
2. 2. Foreningens formål er desuden at producere kalve- og oksekød på et dyreetisk og økologisk forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmer af foreningen.

3. Medlemskab:

3. 1. Som medlem kan optages enhver myndig person, der kan tilslutte sig foreningens formål.
3. 2. Et medlemskab kan være aktivt eller passivt. Aktive medlemmer deltager i pasning af foreningens kreaturer og er lodtagende i det slagtede kød. Passive medlemmer optages på en venteliste.
3. 3. Et aktivt medlemskab er gældende for ét år.
3. 4. Antallet af aktive medlemmer skal harmonere med de bestående græsningsmuligheder og antal kreaturer.
3. 5. For hvert kreatur, foreningen anskaffer, kan der være op til 8 (otte) hele aktive medlemskaber.
3. 6. Et medlemskab kan deles mellem flere personer, der alle opfylder medlemsbetingelsen. Ved et delt medlemskab udøves medlemsrettighederne af én person. Delemedlemmer noteres hver især i foreningens medlemsfortegnelse og modtager alle meddelelser om foreningens virke, herunder indkaldelse til generalforsamlinger.
3. 7. Uenighed mellem deleejere om udøvelse af medlemskabet er foreningen uvedkommende.

4 Kontingent:

4. 1. Kontingent for et helt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et budget for det kommende år. Kontingentet for hvert hele aktive medlemskab skal fastsættes med udgangspunkt antallet af andele pr. kreatur, således at kontingentet ud-gør en brøkdel (fastlagt på grundlag af antallet af hele aktive medlemskaber pr. kreatur) af de budgetterede udgifter for det kommende år divideret med antallet af kreaturer, der planlægges anskaffet i budgetåret.
4. 2. Kontingent forfalder til betaling i overensstemmelse med en på generalforsamlingen fastlagt plan.
4. 3. Såfremt kontingent ikke indbetales rettidigt, er bestyrelsen berettiget - men ikke forpligtet - til at overdrage den misligholdende parts medlemskab til anden side.

5. Medlemsforpligtelser:

5.1. Alle aktive medlemmer er forpligtede til at indgå i en pasnings- og tilsynsturnus, som fastlægges af bestyrelsen, og til at deltage i arbejdsdage, der ligeledes fastlægges af bestyrelsen.

6. Medlemsrettigheder:

6.1. Foreningens aktive medlemmer har ved slagtning ret til en forholdsmæssig del af det slagtede kød.
6.2. Kødet fordeles så vidt muligt kvalitetsmæssigt ligeligt og må ikke anvendes til kommercielt brug.

7. Venteliste:

7.1. Såfremt antallet af potentielle aktive medlemmer overstiger det maksimale antal aktive medlemmer iht. pkt. 3. 3., afgøres det ved lodtrækning blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer og personer, der ønsker at være medlemmer det kommende år, hvem der skal være aktive medlemmer.
7.2. De personer, der ikke opnår medlemskab, har ret til at blive optaget på en venteliste.
7.3. Personer på venteliste har på kommende generalforsamlinger ret til ét ekstra lod for hvert år, de ikke har opnået medlemskab af foreningen.

8. Generalforsamling:

8. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. uge af marts måned.
8. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
8. 3. Alle medlemmer har møderet på generalforsamlingen.
8. 4. Der kan på generalforsamlingen afgives én stemme for hvert hele medlemskab.
8. 5. Medlemmer på venteliste har samme stemmeret som andre medlemmer.
8. 6. Der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt, der dog alene kan meddeles til et andet medlem i foreningen. Et medlem kan alene repræsentere ét andet medlem iht. fuldmagt.
8. 7. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
8. 8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9. Dagsorden for generalforsamlingen:

9.1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

9.2. Rettidigt indkaldt er generalforsamlingen beslutningsdygtig i alle anliggender uanset fremmøde, jfr. dog pkt. 14 og 15.

10. Ekstraordinær generalforsamling:

10.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de registrerede medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. Indkaldelse skal ske på samme måde som indkaldelse af ordinær generalfor-samling.

11. Bestyrelsen:

11.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I lige år vælges to medlemmer og i ulige år tre medlemmer til bestyrelsen. Ved første valg til bestyrelsen trækkes lod om, hvilke medlemmer der er på valg i lige år og hvilke i ulige år.
11.2. Genvalg kan finde sted.
11.3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en kasserer og tre menige medlemmer.
11.4. Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge, således at den suppleant, der får flest stemmer, er første suppleant. Ved stemmelig-hed trækkes der lod om rækkefølgen blandt suppleanterne.
11.5. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af to medlemmer af bestyrelsen. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.
11.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre eller flere medlemmer inkl. formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12. Regnskabsår og revision:

12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
12.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den generalforsamlingsvalgte revisor.

13. Tegning og hæftelse:

13.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
13.2. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.
13.3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

14. Vedtægtsændringer:

14.1. Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.
14.2. Vedtages forslag til vedtægtsændringer med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindre end 2/3 af samtlige foreningens medlemmer er til stede, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 30 dage, hvor vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

15. Opløsning af foreningen:

15.1. Vedtagelse om opløsning af foreningen kan træffes af generalforsamlingen efter samme regler, som gælder for ændring af foreningens vedtægter.
15.2. Opløses foreningen, overdrages dens formue til et almennyttigt formål med fokus på naturpleje eller -genopretning efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. april 2016.